Не секрет, що в англійській дуже багато схожих слів, я вже мовчу про їх багатозначність. Тому пропоную розібрати значення 5 поширених пар слів, в яких легко переплутати “а” та “о”. Раджу уважно почитати, навіть якщо ви нічого не плутаєте, адже тут дуже багато корисної лексики.

wonder /ˈwɒndə/

wander /ˈwʌndə/

wonder – диво, чудо; щось, що викликає захват чи подив:

We spent a week visiting the wonders of Ancient Greek civilization. – Ми провели тиждень оглядаючи чудеса давньогрецької цивілізації.

This is a true wonder of modern technology! – Це справжнє диво сучасної техніки!

wonder – подив, захват, здивування:

They gazed in wonder at the weird creature. – Вони з подивом дивилися на дивну істоту.

He observed the intricacy of the ironwork with the wonder of a child. – Він роздивлявся витонченість металевої конструкції з дитячим захопленням

intricacy /ˈɪntrɪkəsi/ – витонченість, плутанина; 

intricate /ˈɪntrɪkət/ – витончений (дуже складний, який має багато деталей), заплутаний

to observe /əbˈzɜːv/ – спостерігати, споглядати, розглядати, роздивлятись

✦ no wonder – не дивно, що:

No wonder they are mad at you – you promised that you would come. – Не дивно, що вони злі на тебе, – ти ж пообіцяв прийти. 

✦ to wonder – цікавитися, запитувати себе:

How many times have I written that, I wonder? – Цікаво, скільки разів я вже це писав?

I bit my bottom lip and wondered at what exact point I started to fall for him?  – Я вкусила нижню губу і запитала себе, в який саме момент я почала в нього закохуватися?

✧ to wonder – думати (у тому ж значенні, що й цікавитися, запитувати):

Your mother will be wondering where you are. – Твоя мати буде думати де ти. 

I can’t help wondering how Bella is feeling. – Я не можу не думати про те, як почувається Белла. 

✧ to wonder – дивуватися з чогось:

People stood by and wondered at such bravery. – Люди стояли і дивувалися з такої хоробрості. 

✧ to wonder вживається на початку запитань, щоб зробити їх ввічливішими:

We were wondering whether you’d like stay with us for a couple of days? – Ми хотіли запитати, чи не бажали б ви залишитися в нас на кілька днів?

ідіома I shouldn’t wonder – ймовірно, скоріш за все (розмовна мова):

More than once, I shouldn’t wonder. – Гадаю, більше ніж раз. 

All you’ve been saying is right, I shouldn’t wonder. – Ймовірно, все що ти казав  – правильно.


 to wander – блукати:

We spent the morning wandering around the old part of the city. – Ми провели ранок блукаючи старою частиною міста. 

William was wandering the streets when we found him. – Вільям блукав вулицями, коли ми його знайшли. 

to wander – блукати в переносному значенні, як от про думки:

I pretended to listen but my mind wandered elsewhere. – Я робила вигляд, що слухаю, але мої думки блукали деінде.

to wander off – побрести кудись, заблукати, податися кудись:

Don’t worry if you lose hold of the reins – the horse won’t wander off. – Не хвилюйся, якщо не втримаєш поводи – кінь не заблукає

Mary was here a minute ago but she’s wandered off somewhere. – Мері була тут хвилину тому, але вона кудись подалась.

 wander – блукання, прогулянка (як іменник вживається рідше):

While you’re busy I can go for a wander around the city. – Поки ти будеш зайнятий, я можу сходити на прогулянку містом. 

down /daʊn/

dawn /dɔːn/

 down – вниз:

Don’t look down! You’ll get dizzy. – Не дивися вниз, в тебе закрутиться голова. 

Is this lift going down? – Цей ліфт їде вниз?

I went down to put the kettle on. – Я спустився вниз поставити чайник. 

Дуже часто “down” є частиною фразових дієслів, які з певним прийменником змінюють своє основне значення. В таких випадках переклад буває різний, але “down” і тут дуже часто несе в собі значення “вниз”:

Kate bent down to look under the chair. – Кейт нагнулася, щоб подивитися під кріслом. 

Why don’t you lie down for a while? – Чому ти не приляжеш на трохи?

The rate of inflation is finally going down. – Рівень інфляції нарешті спадає.

The police officers were writing down the names of witnesses. – Поліцейські записували імена свідків.

I’ve been feeling a little bit down this week. – Я почуваюся трохи пригніченою цей тиждень. 

At night it would cool down. – Вночі ставало прохолодніше

down to – до (по мірі спадання):

Everyone, from the President down to the bloke selling hot dogs, wants her dead. – Всі, від президента до хлопця, який продає хот-доги, хоче її смерті.

Коли “down” вживається з певною локацією, це означає, що це місце знаходиться далеко від нашого місцеперебування чи від центру чогось. За допомогою “down” ми наголошуємо на цій відстані. Таке вживання зустрічається дуже часто, особливо у розмовах, але це майже ніколи не перекладається. Тоді не мається на увазі буквально “вниз”, а просто “місце десь подалі”:

I’ll meet you down at the bar after work. – Зустрінемося в барі після роботи. 

He has a house down by the harbour. – Він має будинок коло гавані. 

I’m going down to the shop to buy some milk. Do you need anything? – Я йду до магазину купити молока. Тобі щось треба?

Також говорячи про відстань, “down” означає на південь від півночі:

My parents live down in Florida, but they come up to Chicago for the summer. – Мої батьки живуть у Флориді, але на літо приїздять до Чикаго. (Чикаго знаходиться вище на північ від Флориди, а Флорида внизу на південь від Чикаго)

to down (як дієслово “down” притаманне розмовній мові) спустити, завалити, повалити:

The ice storm has downed trees and power lines all over the region. – Льодовий шторм повалив дерева та зірвав лінії електропередач по всій області.

to down – проковтнути, випити, з’їсти:

Alan downed his drink and poured himself another. – Алан випив свій напій і налив собі ще. 

✦ to be down  не працювати (про систему, програму тощо); зазвичай протягом певного обмеженого часу:

The network will be down for an hour for routine maintenance. – Мережа буде недоступна протягом години в зв’язку з плановими технічними роботами. 


dawn – світанок:

We set off as dawn was breaking. – Ми вирушили в дорогу коли почало світати

I will pick you up at dawn. – Я заїду за тобою на світанку

That day I rose with the dawn. – Того дня я встав удосвіта (зі сходом сонця)

dawn – може вживатись в переносному значенні, перекладаємо здебільшого як “початок”:

The fall of the Berlin Wall marked the dawn of a new era in European history. – Падіння Берлінської стіни ознаменувало початок нової ери в європейській історії.

 to dawn – починатися (про день чи якийсь період):

The day of the wedding dawned bright and clear, like the God himself was blessing the union. – День весілля видався ясним і світлим, наче сам Бог благословляв цей союз.

In the late 1970s, the personal computer era was dawning В кінці 1970-х років, починалася ера персональних комп’ютерів.

to dawn – стати явним, очевидним, зрозумілим:

It eventually dawned that he wouldn’t come back. – Згодом стало зрозуміло, що він не повернеться. 

ідіома from dawn to dusk – з ранку до ночі (буквально від світанку до сутінок):

We work from dawn to dusk every day. – Ми кожного дня працюємо з ранку до ночі

ідіома to dawn on someone – дійти до когось (усвідомити, зрозуміти):

On the way home, it dawned on me that I hadn’t returned your call. – По дорозі додому до мене дійшло, що я тобі не передзвонив.

It finally dawned on him that he was worried for no reason. – До нього нарешті дійшло, що він хвилювався без причини.

low /ləʊ/

law /lɔː/

low – низький:

His room is cozy, with a very low ceiling. – У нього затишна кімната з дуже низькою стелею. 

This supermarket offers the lowest prices. – Цей супермаркет пропонує найнижчі ціни.

Now people are living on relatively lower incomes than a year ago. – Зараз люди живуть на порівняно нижчі доходи, ніж рік тому. 

✧ low низький (в переносному сенсі):

I have a very low opinion of him. – Я дуже низької думки про нього. 

Jim has very low self-esteem. – У Джима дуже низька самооцінка. 

Також low” часто зустрічається як префікс:

Low-cost airlines are becoming more and more popular these days. – Бюджетні авіалінії стають все більш популярними в наші дні.

Lora won’t eat that, she is on a low-fat diet. – Лора того не їстиме, вона на дієті з низьким вмістом жирів.

to be low in – мати низький вміст чогось:

Vegetables are generally low in calories. – Загалом овочі містять мало калорій. 

to feel low – бути у поганому настрої, почуватись пригніченим, сумним:

Illness of any sort can leave you feeling low. – Будь-яка хвороба може зіпсувати настрій.

ідіома in low spirits – зневіритися, занепасти духом:

He seemed in low spirits. – Здавалось, що він занепав духом


✦ law – закон:

This law forbids the sale of cigarettes to people under the age of 16. – Цей закон забороняє продаж сигарет людям до 16 років.

There are laws against drinking in the street. – Існують закони проти вживання алкоголю на вулиці.

law – законодавство, система законів, закон загалом (часто the law):

Some people can get away with breaking the law. – Деяким людям порушення закону може зійти з рук.

What does the law say about having alcohol in the blood while driving? – Що сказано в законодавстві про наявність алкоголю в крові за кермом?

law – право, юриспруденція:

She’s going to study law at university. – Вона буде вивчати право в університеті. 

As far as I know, Mark works in a law firm in New York. – Наскільки я знаю, Марк працює у юридичній фірмі в Нью-Йорку.

law – закон в інших значеннях, як і в українській мові:

A miracle does not violate the laws of nature, it suspends them. – Чудо не порушує закони природи, воно тимчасово призупиняє їх.

Newton’s laws of motion laid the foundation for classical mechanics. – Ньютонові закони руху заклали основу класичної механіки. 

flow /fləʊ/

flaw /flɔː/

flaw – помилка, вада, хиба, недолік:

He couldn’t find a single flaw – her tanned skin was angelic. – Він не міг знайти жодного недоліку – її засмагла шкіра була ангельською. 

There’s a fatal flaw in your reasoning. – У твоїх міркуваннях є фатальна помилка

Parker had his flaws, but he was still a great teacher. – У Паркера були свої недоліки, але він все одно був хорошим вчителем. 

 to flaw – псувати:

The computer game was flawed by poor programming. – Комп’ютерна гра була зіпсована поганим програмним кодом.


flow – потік (в прямому і переносному значенні):

I was pacing the room back and forth unable to control the flow of emotions. – Я ходив по кімнаті взад і вперед, не в змозі контролювати потік емоцій.

to flow – текти, впадати, витікати (в переносному значенні – надходити, стікатися):

The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the heart. – Учитель намалював схему, зображуючи, як кров тече через серце.

Many rivers flow into the Pacific Ocean. – Багато річок впадають в Тихий океан. 

Offers of help are flowing from all over the country. – Пропозиції допомоги надходять з усієї країни. 

to flow from – витікати з чогось:

There are certain advantages that may flow from that decision. – Є певні переваги, які можуть витекти з того рішення.

ідіоми go with the flow – пливти за течією; go against the flow – пливти проти течії:

In large organizations, there’s always a tendency to go with the flow. – У великих організаціях завжди є тенденція пливти за течією.

Not basing my life on making money has meant having to go against the flow of our culture. – Не базуючи моя життя на зароблянні грошей, означало пливти проти течії нашої культури. 

bold UK​ /bəʊld/ US​ /boʊld/

bald UK ​/bɔːld/ US ​ /bɑːld/

bold – відважний, хоробрий:

This was a bold attempt to solve the crisis. – Це була відважна спроба вирішити кризу.

✧ bold – виразний (дизайн чи оформлення):

She was wearing a coat with bold polka dots. – На ній було пальто в крупний горошок.

Use a bold font for the title. – Для заголовку використай жирний шрифт. 


bald – лисий:

Fredrik Ljungberg is bald, and has grey eyes. – Фредрік Юнгберг лисий, і має сірі очі. 

✧ bald – простий, скудний, безбарвний:

The bald statement in the preceding paragraph requires amplification. – Це скудне судження в попередньому параграфі треба розписати детальніше.

amplification – доповнення (особливо якогось твору чи судження); посилення звуку

to amplify доповнити, розписати детальніше, посилювати звук (підсилювачем)

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *