Modal verbs: Модальні дієслова

Модальні дієслова опанувати дуже важливо, адже за допомогою них виражають ставлення до дії. Модальні дієслова є допоміжними. Як ви вже знаєте, є й інші допоміжні дієслова – be / do / have, але вони не є модальними. Модальними є наступні: can / could / may/ might / must / shall Читати далі…

Sequence of tenses: Узгодження часів

З узгодженням часів в англійській розібратися досить легко. Тут всюди присутня логіка: майбутня чи теперішня дія не може статися перед минулою, тому це треба узгодити. В українській мові немає суворого узгодження часів, тому звертайте увагу на переклад. Узгодження часів відбувається у підрядних реченнях, де присудок підрядної частини (subordinate clause) має Читати далі…

Other ways to express the future: Інші способи виразити майбутній час

Зараз ми розберемо конструкції, які вживаються для вираження майбутнього часу. Вони вживаються у простому теперішньому або минулому часі, але виражають майбутню дію, яка має чи мала б статися. BE ABOUT TO + INFINITIVE Ця конструкція позначає щось, що от-от має статися. Часто це людський намір, або щось заплановане людьми, ми Читати далі…

Future Perfect Continuous: Майбутній доконаний час і порівняння майбутніх часів

Future Perfect Continuous утворюється з допоміжними дієсловами will, have, а також been для всіх осіб, ніяке з них не змінюється в залежності від особи. Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи (V1) додаємо закінчення -ing. Це одна з найменш вживаних часових форм. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + допоміжні для всіх осіб will Читати далі…

Future Perfect: Майбутній доконаний час

Future Perfect утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним have для всіх осіб, воно не змінюється на has для третьої особи однини! Основне дієслово береться у формі Past Participle, тобто неправильні дієслова беремо з третьої колонки (V3), а до правильних додаємо -ed. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + допоміжне will + допоміжне have + основне дієслово (V1-ed / Читати далі…

Future Continuous: Майбутній тривалий час

Future Continuous утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним be для всіх осіб, воно не змінюється на am / is / are! Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи додаємо закінчення -ing. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + допоміжне will + допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing) скорочення: will = ‘ll In Читати далі…

Future Simple & Be going to: Простий майбутній час

Future Simple утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб. Основне дієслово береться у своїй основі (V1) також для всіх осіб, ми не додаємо нікуди ніяких закінчень в залежності від особи, і це чудово, адже все трохи простіше, ніж з іншими часами. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово (V1) скорочення: will = Читати далі…

Past Perfect Continuous: Минулий тривалий доконаний час

Past Perfect Continuous утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб, а також з допоміжним be у формі Past Participle, тобто been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Present Participle, тобто додаємо закінчення -ing до основи V1. Ця часова форма також вживається досить рідко. УТВОРЕННЯ Стверджувальне Читати далі…

Past Perfect: Минулий доконаний час

Past Perfect утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Past Participle, тобто як ви вже знаєте, до правильних дієслів додаємо -ed, а неправильні беремо з третьої колонки (V3). Ця часова форма вживається досить рідко. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет Читати далі…

Past Simple or Present Perfect: Простий минулий чи теперішній доконаний час?

Саме при виборі якоїсь з цих двох форм найчастіше виникаю труднощі, адже різниця між ними дійсно буває тонка, проте дуже вагома. Однак пам’ятайте, що деколи те саме можна сказати обома часовими формами, але їх значення буде відрізнятися, в залежності від того, що хоче донести мовець: просто факт (Past Simple) чи Читати далі…

Present Perfect Continuous: Теперішній тривалий доконаний час

Present Perfect Continuous утворюється з двома допоміжними дієсловами: допоміжним дієсловом доконаних форм have / has та допоміжним дієсловом тривалих форм be у Past Participle, тобто у формі been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться таке ж, як і у всіх тривалих часах: V1 із закінченням -ing. УТВОРЕННЯ Стверджувальне Читати далі…

Present Perfect: Теперішній доконаний час

Present Perfect утворюється з допоміжним дієсловом have у теперішньому часі, яке для третьої особи однини (he / she / it) має форму has. Основне дієслово для всіх осіб береться у формі Past Participle – третя колонка для неправильних дієслів (V3), а до правильних додається закінчення -ed. Доконані часові форми часто перекладається зі словом “вже”, хоч в англійському варіанті слова Читати далі…

Past Continuous: Минулий тривалий час

Past Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (was / were), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією з тих, які вживаються найчастіше. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + Читати далі…

Past Simple: Простий минулий час

Для утворення Past Simple до правильних дієслів (V1) треба додати закінчення -ed, а неправильні дієслова беруться з другої колонки (V2). Їх утворення не має чітких правил, тому неправильні дієслова треба просто вивчити. Користуйтеся цим сайтом, щоб отримати форми дієслова у всіх часах: відмінювання дієслів онлайн. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + V1-ed (для правильних дієслів) або V2 Читати далі…

Present Simple or Present Continuous: Простий чи тривалий теперішній час?

Ці дві часові форми передають зовсім різні значення, проте деколи можуть виникати сумніви щодо вибору того чи іншого часу, тож розгляньмо детальніше ті випадки, коли їх можна сплутати. Present Simple Present Continuous Регулярні і повторювані дії: I play volleyball. – Я граю у волейбол.  (Я займаюся цим видом спорту) Незавершені дії, які Читати далі…

Дієслова стану в англійській мові

В англійській є дієслова дії, стану і змішані. Дієслова стану зазвичай не вживаються у тривалих часових формах, але є також змішані дієслова, які мають різні значення і можуть виступати і дієсловами дії, і дієсловами стану. Давайте розберемо цю тему детальніше. Тут приводяться основні значення дієслів, але пам’ятайте, що кожне дієслово Читати далі…

Present Continuous: Тривалий теперішній час

Present Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (am / is / are), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією з тих, які вживаються дуже часто. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення підмет + Читати далі…

Present Simple: Простий теперішній час

Для утворення Present Simple береться інфінітив. Закінчення -s (-es) до основного дієслова додається тільки у третій особі однини (he / she / it). Для утворення заперечних і питальних речень треба вживати допоміжне дієслово do, яке у третій особі однини забирає на себе закінчення -es і стає does, тому тоді основне дієслово йде без закінчення -s (-es). Ця часова форма Читати далі…

Запитання в англійській мові

To be, or not to be: that is the question… Можливо, це і є те саме питання, але воно далеко не єдине, тому треба вміти в них розбиратися, та й не тільки зі смислової точки зору, а й з граматичної. І саме цим ми зараз і займемося, розглянувши всі типи Читати далі…

Часові форми у нереальних ситуаціях і припущеннях

В англійській мові існує багато граматичних конструкцій, які потребують використання неочікуваних, на перший погляд, часових форм. Сюди зокрема входять випадки, коли йдеться про нереальні ситуації чи бажання, а також різного роду припущення. Тож зараз ми детально розберемо такі важливі конструкції на прикладах і закріпимо цей матеріал на практиці. wish / if only Читати далі…

Допоміжні дієслова в англійській мові

Допоміжні дієслова (auxiliary /ɔːɡˈzɪliəri/ verbs) в англійській граматиці відіграють важливу роль і часто вони можуть збити з пантелику, адже мають багато особливостей вживання. Таблиця допоміжних дієслів в англійській мові: Be Do Have am is are was were being been does do did has have had having Модальні допоміжні дієслова (не змінюють свою форму) Читати далі…

5 випадків, коли минулий час виражає теперішній

Зазвичай, часові форми не виходять за рамки часу, в якому вони вживаються, але в англійській мові і тут трапляється багато винятків. Тож давайте розглянемо ті випадки і граматичні конструкції, в яких минулий час вживається для вираження теперішнього. НЕРЕАЛЬНІ БАЖАННЯ І СИТУАЦІЇ Коли ми говоримо про нереальні або малоймовірні бажання чи ситуації, то Читати далі…

Пасивний стан в англійській мові

Пасивний стан вживається, коли увага зосереджена на певному предметі чи дії, а не на тому, хто її виконує. В англійській пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській, тож треба вміти правильного його розуміти і використовувати самим. УТВОРЕННЯ Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be + Past Participle (3 Читати далі…