В англійській мові є два схожих слова для вираження заперечення: частка not і неозначений займенник no. Кожне зі слів має свої випадки і особливості вживання, але їх досить легко сплутати, якщо не знати цих правил. Тож прямо зараз ми їх детально розберемо на прикладах.


Вживання not

Частка not вживається, щоб зробити значення дієслів негативним у всіх часових формах:

I don’t want to argue with you.  – Я не хочу з тобою сперечатися. 

Martha didn’t see what happened. – Марта не бачила, що сталося. 

Jack will not change his mind. – Джек не змінить своє рішення. 

Keira hasn’t got you letter. – Кіра не отримала твого листа.

I should not be here.  – Я не повинен тут бути.

Зверніть увагу й на інші випадки, де все не так очевидно:

You can come tomorrow, but not on Friday. – Можеш прийти завтра, але не в п’ятницю. (У другій частині речення випущено слова “do not come”, щоб не повторювати знову те саме, але заперечна частка тут стосується саме дієслова come)

Not suitable for children under 15. – Не підходить для дітей віком до 15. (Тут опущено дієслово to be, тобто “This is not suitable” (Це не є підходящим). Такі фрази часто зустрічаються на товарах, вказівних табличках тощо)

You can look but not touch. – Можеш дивитися, але не торкатися. (Знову опущено слова, що не повторюватися: “but you cannot touch”)

Ця частка також вживається з прислівниками:

Not surprisingly, they got divorced within a couple of months. – Не дивно, що вони розлучилися за кілька місяців.

Not so slowly!  – Не так повільно!

З герундієм (який перекладається дієприслівником) а також з конструкцією to + infinitive:

Not knowing what to say, she started to walk towards the door. – Не знаючи що сказати, вона пішла до дверей.

Tom didn’t want to admit to not knowing what the Emerald Isle was. – Том не хотів зізнатися, що не знав, що таке Смарагдовий острів. (Так поетично називають Ірландію, бо там дуже зелено)

She tried not to offend people. – Вона намагалася не ображати людей.

We asked not to be treated that way anymore. – Ми  попросили, щоб до нас так більше не ставилися

Перед іменником з неозначеним чи означеним артиклем:

This is not the right decision. – Це не правильне рішення.

That wasn’t a mere coincidence. – Це не було простим збігом.

A potato is not a fruit. – Картопля – це не фрукт.

Зверніть увагу, що бувають випадки, коли іменник взагалі вживається з артиклем, але в реченні актикль відсутній, так як вжито, наприклад, присвійний займеник:

Ask James, not his wife. – Спитай Джеймса, а не його дружину.

 Ця частка також використовується у реченнях з many / any / much / enough:

There is not enough room for 3. – Тут не достатньо місця для 3. 

There was not much time to wait for him. – Не було багато часу, щоб його чекати.

Unfortunately, there are not many options. – На жаль, нема багато варіантів. 

There isn’t any reason to be afraid of her. – Нема ніякої причини її боятись. 


Вживання no 

 Перед іменником без артикля (перед іменником може стояти прикметник). Перекладається неозначений займенник no зазвичай як “немає”, “ніякий / ніяка” тощо:

There’s no address on the envelope.  – На конверті немає адреси.

There is no other way. – Іншого виходу немає.

У цьому прикладі “way” вжито у значенні “вихід, спосіб”, але якщо значення було б “шлях, дорога” то потрібен був би артикль: This is not the right way. – Це не правильний шлях. 

No biscuits before dinner! – Ніякого печива перед обідом!

No decisions have been made. – Не було прийнято ніяких рішень.

No man is perfect. – Ніхто не ідеальний. 

 У запитаннях, відповідь на які “так” або “ні”:

:Are you hungry? – Ти голодний? :No. – Ні.

:Do you want to do it yourself? – Хочеш зробити це сам? :No. – Ні.

Але у коротких відповідях, коли не повторюється все запитання, вживається not:

:Will I see you tomorrow? – Я побачу тебе завтра?
:Oh, I’m afraid not. – Ой, боюсь що ні. (Повна версія: I’m afraid you will not see me tomorrow)

:Is it going to rain? – Буде дощ?
:I guess not. – Думаю ні. (Повна версія: I guess it’s not going to rain)

 Вживається перед герундієм, коли йдеться про відсутність або заборонення якоїсь дії (на українську в таких випадках герундій перекладається іменником або інфінітивом):

No Smoking. – Куріння заборонено.

No hunting is allowed here. – Тут не дозволяється полювати.

 Також з цим займенником є кілька дуже поширених сталих виразів:

Of course, I’ll help, no problem. – Звичайно, я допоможу, без проблем

I had no idea, I swear! – Я й гадки не мала, клянусь!

It’s no good standing around watching. Do something! – Нема толку стояти і дивитися. Зроби щось!

You’ve got no chance of getting a ticket now. – У тебе немає шансів отримати зараз квиток. 

Зверніть увагу на сталі вирази “no problem” і “no chance”, у них вказана однина, але може матися на увазі й однина, і множина. Ми перекладаємо множиною “без проблем”, “немає шансів”. Змінювати в англійській версії “no problem” на множину не можна (якщо це сталий вираз). А от “no chances” може зустрічатися, але рідше, ніж однина:

I have no problems. – У мене немає ніяких проблем
He has no chances. – У нього немає ніяких шансів

Також є поширений сталий вираз з часткою not:

It’s not worth taking a taxi. We can walk. – Брати таксі немає сенсу. Ми можемо пройтися.

Зверніть увагу на інше значення, коли worth вживається з no (так як артикль не потрібен):

Do not spend money for that which is of no worth. – Не витрачайте гроші на те, що не має ніякої цінності.


Ключова різниця:

  Деколи ці способи заперечення можна взаємо заміняти практично без різниці в значенні. Зверніть особливу увагу на правильний порядок слів, це дуже важливо:

There are no eggs in the fridge. – В холодильнику немає яєць.
There aren’t any eggs in the fridge. – В холодильнику немає яєць.

She has got no children. – У неї немає дітей.
She hasn’t got any children. – У неї немає дітей. 

I have got no money to buy food. – У мене немає грошей, щоб купити їжу. 
I haven’t got any money to buy food. –  У мене немає грошей, щоб купити їжу. 

Але деколи вживання частки no надає більшої виразності:

He paid no attention to what I was saying. – Він не звертав ніякої уваги на те, що я казав.
He didn’t pay any attention to what I was saying. – Він не звертав уваги на те, що я казав.

I’ve decided that I have no alternative. – Я вирішив, що в мене нема жодних альтернатив
I’ve decided that I don’t have any alternative. – Я вирішив, що в мене нема альтернатив

● Ще раз погляньте на вживання заперечних слів з герундієм:

Not wanting to disturb him, she left. – Не бажаючи його турбувати, вона пішла. (Перекладено дієприслівником)

No eating in bed! – Їсти в ліжку не можна! (Перекладено інфінітивом)

 Слово good може вживатися з обома запереченнями, але значення при цьому змінюється:

:Is the milk good? – Молоко хороше?
:No, it’s not good. – Ні, воно зіпсоване(Як факт: воно зіпсувалося, тепер воно погане) 

:How was the play? – Як вистава? 
:It was no good at all. – Зовсім паскудна. (Як враження: вистава була поганою) 

Також пам’ятайте, що є сталий вираз “it’s no good” який означає “без толку”:

It’s no good. I don’t know how we can repair this roof. – Все це без толку. Я не знаю, як ми можемо відремонтувати цей дах. 


Нотатки: 

 В англійській мові у реченні ніколи не ставиться подвійне заперечення. В українській мові це можливо, тому дуже важливо пам’ятати це правило:

Я нікого не бачив:

I didn’t see anybody.
I saw nobody. ✓ 
I didn’t see nobody.  

Виняток лише тоді, коли ви говорите “Ні”, відділяєте його комою і кажете заперечну фразу:

No, I don’t want anything. ✓ 
No, I don’t want nothing.  

Скорочення ain’t – це розмовний варіант від am not; are not; is not has not; have not. Знати це треба, адже його можна часто почути і побачити на різних мемах тощо, але вживати не бажано, так як це свідчить про неграмотність, і його (принаймні поки що) не схвалюють.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Прочитайте речення і оберіть правильне заперечне слово.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *