Зверніть увагу, що окрім in- im- ir- il-, в англійській мові вживаються ще й такі префікси для утворення негативного значення: un- mis- non- de- dis- anti- a- b- an-, їх ми розглянемо в окремих постах, так як занадто багато інформації.

Запам’ятайте, що всі ці префікси не є взаємозамінними!

В прикладах подані часто вживані слова, які варто знати.

Префікс

Приклади

in-

Означає: протилежність

Переклад: майже завжди перекладається українським префіксом “не”

Частовживаність: середня

Походження: латина

Частини мови: вживається з прикметниками, іменниками, або ж утвореними від них прислівниками

 

іnaccurate / ɪnˈækjʊrət/ – неточний

іnadequate /ɪnˈædɪkwət/ – неадекватний

іnappropriate /ˌɪnəˈprəʊprɪət/ – недоречний

incapable /ɪnˈkeɪpəbl̩/ – нездатний

independent /ˌɪndɪˈpendənt/ – незалежний

invalid / ɪnˈvælɪd/ – недійсний

inaccessible / ˌɪnækˈsesəbl̩/ – недоступний

incompatible / ˌɪnkəmˈpætəbl̩/ – несумісний

incredible / ɪnˈkredəbl̩/ – неймовірний

inevitable / ɪnˈevɪtəbl̩/ – неминучий

insignificant / ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/ – незначний

insufficient / ˌɪnsəˈfɪʃnt/ – недостатній

indefinite / ɪnˈdefɪnət/ – невизначений

incomplete / ˌɪnkəmˈpliːt/ – неповний

insane / ɪnˈseɪn/ – божевільний

 

im

Походить від in- , але вживається тільки перед m, p

immature / ˌɪməˈtjʊə/ – незрілий

immoral / ɪˈmɒrəl/ – аморальний

immortal / ɪˈmɔːtl̩/ – безсмертний

immodest / ɪˈmɒdɪst/ – нескромний

impractical / ɪmˈpræktɪkl̩/ – непрактичний

impatient / ɪmˈpeɪʃnt/ – нетерплячий

imperfect / ɪmˈpɜːfɪkt/ – недосконалий

impossible / ɪmˈpɒsəbl̩/ – неможливий

imprecise / ˌɪmprɪˈsaɪs/ – неточний

imprudent / ɪmˈpruːdnt/ – непоміркований, нерозсудливий, необачний

 

il

Походить від in-, але вживається тільки перед l

іllegal / ɪˈliːɡl̩/ – нелегальний

іllegible / ɪˈledʒəbl̩/ – нерозбірливий (про почерк)

іlliterate / ɪˈlɪtərət/ – неграмотний

іllogical / ɪˈlɒdʒɪkl̩/ – нелогічний

іllegitimate / ˌɪlɪˈdʒɪtɪmət/ – незаконний, нелегітимний

 

ir

Походить від in-, але вживається тільки перед r    

irresponsible / ˌɪrɪˈspɒnsəbl̩/ – безвідповідальний

irrelevant / ɪˈreləvənt/ – недоречний, нерелевантний

irregular / ɪˈreɡjʊlə/ – нерегулярний

irrational / ɪˈræʃn̩əl/ – нераціональний

irresistible / ˌɪrɪˈzɪstəbl̩/ – перед яким неможливо встояти

 

But!

unreliable / ˌʌnrɪˈlaɪəbl̩/ – ненадійний

unreasonable / ʌnˈriːznəbl̩/ – необгрунтований

 

 

Категорії: лексикасловотвір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *