Вміти висловити свою думку про переваги і недоліки дуже важливо, адже такі завдання часто зустрічаються у письмовій частині тестів, та й взагалі дана лексика потрібна для підтримки будь-якої розмови. Тож давайте збагачувати словниковий запас корисними виразами.


● advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ ― перевага

● disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ ― недолік

advantage / disadvantage is that / lies in (the fact that)

The new bill has a key advantage over the current legislation. ― Новий законопроект має ключову перевагу над діючим законодавством.

A major disadvantage is that we have a limited access to this data.― Головним недоліком є те, що ми маємо обмежений доступ до цих даних.


● benefit /ˈbenɪfɪt/ ― перевага; вигода, користь

● drawback /ˈdrɔːbæk/ ― недолік; проблема

She has the benefit of a university education. ― В неї є перевага університетської освіти.

The main drawback of the device is that the batteries are bulky and only last a few hours. ― Основний недолік пристрою в тому, що батарейки масивні і тримаються тільки кілька годин.


● upside /ˈʌpsaɪd/ ― перевага; плюс

● downside /ˈdaʊnsaɪd/ ― недолік; мінус

He also tried to find an upside to his situation, but to no avail. ― Він також намагався знайти плюс його ситуації, але безрезультатно.

The only downside of the success was unwanted publicity. ― Єдиним мінусом успіху була небажана публічність.


● positive aspect /ˈpɒzətɪv/ ― позитивний аспект

● negative aspect /ˈneɡətɪv/ ― негативний аспект

aspect /ˈæspekt/ ― аспект або side /saɪd/ ― сторона

The positive aspect of this decision is perfectly clear. ― Позитивний аспект цього рішення є абсолютно ясним.

The negative aspect can have serious and long-term consequences. ― Негативний аспект може мати серйозні і довгострокові наслідки.


 pros and cons /prəʊz ənd kɒnz / — плюси і мінуси

pros and cons не можна розривати ( ✕ let’s discuss the pros ✓ let’s discuss the pros and cons)

pros and cons вживається тільки в множині (✕ pro and con ✓ pros and cons)

We’d best weigh all the pros and cons before we decide to launch a new product abroad. ― Нам краще зважити всі плюси і мінуси перед тим, як запустити новий продукт за кордоном.

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *