Давайте на прикладах розберемо лексичне значення і граматичне вживання трьох досить схожих між собою слів, які легко сплутати: worth, worthy, worthwhile.


● worth /wɜːθ/ – вартість, цінність; вартісний, вартий:

Twelve kilograms of heroin worth about $5 million were seized. – Було вилучено 12 кг героїну вартістю приблизно в 5 млн доларів.

I don’t think these cakes are worth the money. – Я не думаю, що ці торти варті таких грошей. 

How much do you think this violin is worth? – Як ти думаєш, яка вартість цієї скрипки?

This picture is not worth the money you’ve paid. – Ця картина не варта грошей, які ти заплатив.

Those shares must be worth ten times their original value now. – Зараз вартість тих акцій має бути в десять разів більша від їх первісної ціни.

• to be worth мати певні статки (розмовна мова):

She is worth at least half a million. – Її статки складають принаймні півмільйона.

• worthless /ˈwɜːθləs/ –  нічого не вартий, нікчемний (ні на що толкове не здатний):

With hyperinflation the local currency has become virtually worthless. – З гіперінфляцією місцева валюта стала фактично нічого не вартою

Many people have been told they are worthless. – Багатьом людям казали, що вони нічого не варті. 

Граматичні конструкції:

• be worth something – бути вартим чогось (необов’язково грошей, а й, наприклад, уваги тощо):

I think this matter is worth our attention. – Я вважаю, що ця проблема варта нашої уваги.

This information is of no worth. – Ця інформація нічого не варта

• be well worth something  бути однозначно вартим чогось:

The museums in the district are well worth a visit. – Музеї в районі однозначно варто відвідати. 

But if you can handle the pace, the reward is well worth it. – Але якщо ви можете впоратися з темпом, то нагорода однозначно того варта

• be worth having / doing – варто зробити чи мати щось: 

It is always worth fighting for your freedom and independence. – Завжди варто боротися за свою свободу і незалежність.

If you are a young, inexperienced driver, it is worth having comprehensive insurance. – Якщо ви молодий, недосвідчений водій, то варто мати повне страхування.

•  it is worth it – це того варте:

After the plastic surgery my face was very swollen. But I knew it would be worth it Після пластичної операції моє обличчя було сильно опухлим. Але я знав, що це буде того варте.

Don’t tire yourself out, Tom, it’s really not worth it. – Не виснажуй себе, Томе, воно того дійсно не варте


● worthwhile /ˈwɜːθwaɪl/ ‒ вартий (зусиль тощо), цінний, путній:

Extra lighting would make a worthwhile contribution to road safety. – Додаткове освітлення внесе цінний вклад в безпеку дорожнього руху.

The time and expenses involved in keeping up to date with all the changes has been worthwhile. – Час і витрати на те, щоб йти в ногу з усіма змінами були того вартими

Staff feedback proved the event was a worthwhile experience. ‒ Відгуки персоналу довели, що ця подія була цінним досвідом.  (Вартим зусиль, грошей тощо)

This tour is a worthwhile experiment. – Цей тур був цінним експериментом. (Вартим того)

It’s not worthwhile for you to wait any longer. –  Тобі не варто більше чекати. (Це не варте твого часу)

Коли прикметник worthwhile стоїть перед іменником, то він завжди пишеться разом:

This is a worthwhile cause. ‒ Це гідна причина.

Однак, якщо він використовується після дієслова, то це слово може писатися й окремо: 

It was worthwhile / worth while. ‒ Це було того вартим.

Щоб не заплутатись, можна писати завжди разом, але знайте, що писати його окремо після дієслова ‒ це не помилка.

Також є така ідіома: worth one’s while ‒ варте чийогось часу чи зусиль:

The job pays so badly it’s not worth your while even going for an interview. ‒ На цій роботі така поганюча зарплата, що навіть співбесіда не варта твого часу. 


● worthy /ˈwɜːði/ ‒ гідний, достойний, вартий: 

I’m glad she’s going into medicine. It’s a worthy calling. – Я рада, що вона займатиметься медициною. Це достойне покликання. 

They asserted their right to be considered as worthy heirs. – Вони відстояли своє право вважатися гідними спадкоємцями.

Such dedication is worthy of our respect. – Така відданість заслуговує на нашу повагу.

He threw a party worthy of a millionaire. – Він влаштував вечірку достойну міліонера. 

These issues are worthy of further consideration. – Ці питання варті подального розгляду. 

Зверніть увагу, що -worthy може виступати словотворчим суфіксом і писатися разом:

  • trustworthy – довірений, який заслуговує на довіру
  • creditworthy – кредитоспроможний (який заслуговує довір’я кредиторів)
  • newsworthy – примітний, цікавий, актуальний (який заслуговує висвітлення у пресі)

 unworthy /ʌnˈwɜːði/ – недостойний, негідний: 

A government that does not advance at least in some aspects is unworthy of respect. – Уряд, який не досягає успіху принаймні в певних аспектах, недостойний поваги. 

The report was a very mean act, unworthy of a reputable media organization. – Ця доповідь була дуже підлим вчинком, не достойним авторитетної організації ЗМІ.


Основні нотатки:

Як ви вже помітили, ці три слова дуже схожі і деколи перекладаються однаково. Давайте коротко закріпимо найважливіші правила, щоб не заплутатися:

• worth something (варте чогось) / worthy of (достойне чогось):

It is worth our attention.  ‒ Це варте нашої уваги. 

It is worthy of our attention.  ‒ Це достойне нашої уваги.

У таких випадках worthwhile означає те саме, що і worth, але може вживатися і з інфінітивом, і з герундієм, а worth лише з герундієм. Візьмемо приклад “Не варто його просити, він відмовить”:

It isn’t worth asking him, he’ll refuse. 

It isn’t worth to ask him, he’ll refuse.  ✕ 

It isn’t worthwhile to ask him, he’ll refuse. 

It isn’t worthwhile asking him, he’ll refuse. 

It isn’t worthy of asking him. (У цьому випадку worthy of не вживається, адже воно має трохи інше значення, переклад: “Це не достойте того, що його просити”)

Коли йдеться про те, що щось чи хтось достойний чогось, то вживається worthy, коли вказується вартість, то лише worth, а коли говориться, що щось чогось варте, то worthwhile. Також запам’ятайте, що прийменник of вживається лише з worthy:

His behaviour is worthy of great praise. – Його поведінка достойна великої похвали.

His house is worth more than $2 million. – Його будинок коштує більше $ 2 млн.

This is a worthwhile deed.  – Це путній вчинок. (Результат вартий зусиль, часу чи грошей)

This is a worthy deed. – Це достойний вчинок.

This is a worth deed✕  

His house is worth of more than $2 million. ✕ 

• Ще раз зверніть увагу на worthless (нічого не вартий, нікчемний) і unworthy (недостойний):

He is a worthless man, good for nothing. – Він нікчема, з якого нема ніякого толку.

He is unworthy of our love. – Він недостойний нашої любові. 

Категорії: лексикасхожі слова

1 коментар

Антон · 28.06.2021 о 10:16 PM

Привіт. Дякую, дуже сподобалися пояснення. Все чітко і зрозуміло.

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *